Fen Bilgisi Eğitimi
Akredite Program
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri
Misyon ve Vizyon

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Misyonu
Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan - demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan - akademisyen ve fen öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslar arası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Vizyonu
Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunun alanda en iyisi olma yolunda güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslar arası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve yansıtıcı, eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için çaba gösterir.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Stratejik Amaçları
Gerek kişilik gerek mesleki alanda çok yönlü düşünüp karar verebilen mesleki yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmek, ayrıca:

 1. Geleceğin Fen ve Teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede çağdaş eğitim öğretim tekniklerini kullanmak
 2. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin en iyi şekilde yetişebilmeleri için gerekli olan teknolojik altyapı ve donanımı temin etmek
 3. Öğrencilerimize başarılı ve aynı zamanda mutlu olacakları bir eğitim süreci sağlamak
 4. En çok tercih edilen Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştiren kurum olmak
 5. Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştirmede ve fen eğitiminde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini bilimsel olarak geliştirmek
 6. Eğitimle ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak
 7. Fen eğitimiyle ile ilgili araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademik personele uygun ve güçlü bir araştırma ortamı hazırlamak
 8. Fen ve teknolojik okuryazarlığının önemini her yaştaki vatandaş için vurgulamak
 9. Bolümdeki diğer anabilim dalları ile eğitim çalışmaları ve araştırmaları için işbirliği yapmak
 10. Anabilim Dalımız mezunlarıyla ilişkileri güçlendirmek

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Değerleri

 • Bilimsel düşünme ilkeleri ışığında ilerleme
 • Bireysel mutluluk ve iş doyumu
 • İnsana değer verme ve insani değerlere önem verme
 • Yaratıcılık
 • Dinamizm
 • Üretkenlik
 • Takım bilinci
 • Akademik özgürlük
 • Yeniliklere açık olma
 • Dürüstlük
 • Nesnellik
 • Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü
 • Adalet
 • Şeffaflık
 • Yaratıcılık
 • Girişimcilik
 • İşbirlikçilik
 • Paylaşımcılık
 • Katılımcılık
 • Saygılı olma
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Toplumsal sorumluluk
 • Hoşgörülü olma
 • Estetik duyarlılık
 • Çevre bilinci
 • Veriye ve bilgiye dayalı karar alma